Πολιτική Ποιότητας

123456


Πολιτική Ποιότητας


   Βασική αρχή και δέσμευση της AUTOMOTO ΙΚΤΕΟ Α.Ε, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.


   Οι υπηρεσίες της AUTOMOTO ΙΚΤΕΟ Α.Ε είναι προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο που αποδέχεται τον κανονισμό λειτουργίας και την τιμολογιακή της πολιτική.


Το ΙΚΤΕΟ παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων, που αφορούν:

⦁ Μηχανοκίνητα οχημάτων με τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς που χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 3500 kg, εκτός των οχημάτων μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR), των γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων.

⦁ Μηχανοκίνητα οχημάτων με τέσσερις (4) τουλάχιστο τροχούς, που χρησιμοποιούνται για επιβατικές μεταφορές και των οποίων οι θέσεις καθημένων, εκτός της θέση του οδηγού, δεν υπερβαίνουν τις οκτώ (8).

⦁ Εκπαιδευτικά Οχήματα

⦁ Επιβατικά Δημοσίας Χρήσεως (Ταξί-Aγοραία)

⦁ Ασθενοφόρα

⦁ Δίκυκλα οχήματα από 50cc με άδεια από Υ.Μ.Ε.


   Στους ελέγχους αυτούς περιλαμβάνονται οι αρχικοί έλεγχοι που διενεργούνται για την ταξινόμηση των οχημάτων, την εγκατάσταση αερίων καυσίμων (LPG/CNG) καθώς και η έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ).

Επίσης περιλαμβάνεται και ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος.


Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του AUTOMOTO ΙΚΤΕΟ Α.Ε:

⦁ Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τo Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

⦁ Εξασφαλίζει την τεχνική επάρκεια του φορέα ελέγχου ώστε οι εργασίες του να διεκπεραιώνονται με ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία.

⦁ Εξασφαλίζει τη διάθεση προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών με αποδεδειγμένη εμπειρία

⦁ Διαχειρίζεται τον εξοπλισμό ελέγχων με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του και η συνεχής καταλληλότητα του για την σκοπούμενη χρήση.

⦁ Διασφαλίζει την εχεμύθεια του προσωπικού της, καθώς και την ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων πελατών της.

⦁ Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.

⦁ Παρακολουθεί και ενσωματώνει στο Σύστημα Ποιότητας νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων

⦁ Ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν το αντικείμενο δραστηριοποίησής του

⦁ Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, καθώς και σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Διοίκηση της εταιρείας.

⦁ Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος.

⦁ Διαθέτει στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και επενδύει στη συνεχή τους ενημέρωση και εκπαίδευση ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

⦁ Εξασφαλίζει την ανεξάρτητη και ακέραια λειτουργία του φορέα ελέγχου.Γεώργιος Ιωάννης Αρβανιτάκης


Διευθύνων Σύμβουλος

12345